ارمان ستا

2020-09-21

هــــميـــشه لـــــــرم پـــه زړه کښـــی ارمـــان ســــــتا

لـــيـــــونی کـــــړم د هـــــجـــر خــفـــګان ســـــــــــتا

 

که سپین مخ دې لږ په خواب کښی راښکاره کړو

يــــــــاره وايـــــه څـــه بــــه وښـــې تــــاوان ســتـــــا

 

د جــــــهــــان مــــاڼــــي پــــه شـــېــــورځنـې هیرې

کــــه چـــــا ولـــیــــده مـــنزل او مــــکان ســـتــــــا

 

هر ګلشن له خــزان شـــتـــه پــــه دنیـــا کــــښــــې

تــــل تــــرتلـــه بــــه تــازه وې بوستـــان ســــتـــــا

 

په خــســرو به هــــغــه ورخ د لــوې اخــــتــــر وي

کـــه يـــې ولــیـــدل له ورایــه چــشمــان ســتـــــا