په سجده وم

2020-09-21

هر څه می پریښودل زه ملنګ شوم داشنا دپاره

جفا دیار می کړه قبو له دوفا لپاره

 

شور او فغان وه له اوله په قسمت کښی زما

کند او کچکول مقرر شوی دګدا دپا ره

 

وصال صبا دی دبیلتون مثال دشپې وینمه

خوښ په تیاره کښی یم عالمه درڼا دپاره

 

لیلا تهمت په سر انبار کړو دمجنون دغمه

مجنون به سرتندی وهلو دلیلا دپاره

 

څه چه یار وائې زه خسرو هغه په سر سترګو منم

که خر څولو له می بیا ئې د سودا د پاره