اختر دي مـبارک

2020-09-21

روژه تیره شوه اختر دي مـبارک شه
اخـتـر څه چه بختور دي مـبارک شه
 
کـه ثـابــې دې د روژه او تـراوې وې
د جـنـــت آب کــوثر دې مبارک شـه
 
که  په هیره دې روژه وي ماته کـړي
مـهمانی د پاک اکبر دې مبارک شه
 
که په قصده دې روژه وي قضا کړې
عذابونه دي سقر دي مبارک شـــــه
 
خلق ګرځي د کابل په چمنو کښــي
اي خسروه خړ خيبر دي مبارک شه