راســره

2020-09-21

یاره نن د کړه دنیا را با ندی تنګه

غماز سرته کینوې عاشق په لنګه

 

درقیب سره په ډکه خو له خندا کړې

ما له ښه خبره نکړې غیر له جنګه

 

په کعبه کښی بت پرست را معلو میږې

چه غماز ګر ځوې ځان سره تر څنګه

 

یا زما بینوا سترګې نه مړیږې

یا تللی نه شې څوک  دیدن په پنګه

 

ای خسروه که په عشق کښی مزی غواړې

دخپل زړه شیشه د ی  صافه  له  زنګه