نظم

2020-09-21

اوس هغه ُسر او سند ريزه کرشمه نـــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــرم
اوس هغه تا ل او ترنم هغه نغمه نــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــرم
اوس مې دزړه تا رونه تارپه تار شليدلي پـــــــــــراتــــــــــه
دشرنګيدلي غــــــــــزل مسته زمــــــــــــزمـــــــــــه نـــــــــــه لرم
 
اوس مې په زړه کې دصـــــــــــنــــم دمــــــوسکا وږم نشته
دچـــــــــــــا ديــــــــــــــــا د هــــــــــــغه حسينه بتخا نه ورانه ده
او س دسپو ږمۍ او لمر په رازو نيازکې نه يم شريک
اوس خو له ما سره دا ټوله زمـــــــــــــانـــــــــــــه ورانـــــــــه ده
 
زه په نړۍ کې بې ارزښته او نـــــــــــــــــا چــــــــــــــــله سيـــــکه
دخپل سپېره تقدير په لاس کې بې قيمته پــــــــــــــــرتـــــــــــه
دخپل ورک شوي قام دسوي تا ريخ سوې پــــــــــــــاڼــــــــــــه
په خړو خاوروکې نا لوستې بې عــــــــــــــزتــــــــــــه پــــــــــرتـــه
 
زه دبې وسو او بې کسو بـــــــــــا ېـــــــــــــلل شـــــــوې جــــګړه
نه کوم فا تح لرمه،نه کوم قــــــــــــــهــــــرمــــــــــــا ن لــــــرمــــــه
له خپل اسمان له خپلې ځمکې شړل شـــــــــــــوی يـــــــــــمه
نه مې مکان داوسېدو شته نه زمـــــــــــــان لــــــــــــرمــــــــــــه
 
اوس مې درنګ اورڼا ټولې جزيرې ورکې کــــــــــــــــــــړې
اوس دتياره تياره وختو نوپه تالاب کې اوســـــــــــــــــــــــــم
اوس زما ياد دچا په خوا او په خا طر کې نه شـــــــــــــــــــــته
هيرشوی خوب يم په هير شوي اضطراب کې اوســــــــــــــم
 
اوس مې دخيال مېخانه توره هــــــــــديــــــــــره ده اشـــــــــــــنا
هغه مستي هغه سا قي اوهغه جــــــــــام نـــــــــــه لـــــــــــــــري
زه اوس دکوم احساس له مخې تــــــــــــرانــــــــه ووايـــــــــــــم
اوس مې سندره بې مقصده ده پيـــــــــــغـــــام نـــــــــــــــه لري
کا بل ٢٠٠٤-٣-٢٧