غزل

2020-09-21

چې نظر  واخلـي پـــــه رنګونو کې سا پا تې نه ده

دبــــت تــــراشــــو پـــه لاسونو کې سا پاتې نه ده

 

دبد رنګۍ بـــې هنــــرۍ تـــیــــاره په زړونو خوره

بــــس درڼـــا پــــه هــــنرونــــو کــې سا پا تې نه ده

 

دښایست تاندې  څانګې تاندې غوټی جل وهلي

نــــــوره دژونــــد پـــه بــهارونو کې ساپاتې نه ده

 

چـــــې دا ویــــده ویــنـــه  ویـده روحونه وتخنوي

داحساساتو په مو جونــــو کــــې ســا پاتې نه ده

 

داچې لاسونه مو لنډیږي له نــــیمـــګړو چــــارو

زمونږ په ستړو ستړو زړونو کې سا پاتې نـــه ده