غزل

2020-09-21

نظـــم بـــه نــــه لیکې نــظــام تـــه خــطــره پیښه ده

په سپین محراب کې لوڅ امام ته خطره پیښه ده

یو خوار پښتون ته یې پدې دنیا جوړ کړی دوزخ

دادرتـــــه چــــــاوې چـــې اسلام ته خطره پیښه ده

هغــه بادار عـــرب لــه اوس نه په جنت کې اوسي

خو بـس عـــــجم غریــــب  غلام ته خطره پسښه ده

خــــود بـــــه له ژوند او اند سره سیزي دامن دنیا

ځــــکه بــــدرنګ ځـــــکه بدنام ته خطره پیښه ده

پــــه شبګیر شوي مخ دمړ واو ښکو سهر ختلی

دخــــمـــــارو ستــــرګو ماښـام ته خطره پیښه ده

چې شنې سندرې شنـــې کوترې ترینه والوتلې

زمـــــا دسپینــــو هیـــلو بــــام ته خطره پیښه ده