د رڼا څرک

2020-09-21

څـــــــــرک د رڼا ته انتظار کــــــــــــــــــاږم
توره تيارو کــــــې د ژوند لار کــــــــــاږم
 
چې مې يو ګل نشته د ژوند په بڼ کې
منـــــت بـــــــــه څلـــــــــه د بهار کــــــــــاږم
 
هيڅــــــوک په غم راسره نه شو شريک
په يوه ســـــــر دغـــــــــــــه ناتار کــــــــاږم
 
وران کړي څو ځله باران د اوښکـــــــــو
چې په کاغذ دغــــــــــــه اشعار کــــــاږم
 
چې مې تر څو قلم په ګـــــــوتو کې وي
نوم د جانان به پرې بار بـــــــــــــار کاږم
 
حـــــــافـــظ" ګلونه ټولــــــــــــووم د شعر
غـــــــــــــــاړې ته ســـــتا د ګلو هار کاږم
 
 (١٣٦٨)شاه شهيد کابل