دعشق جامونه

2020-09-21

راشه چه واړوو په سر نوی جامونه د عشق
نن راته ښکاری عجیبه غوندی رنګونه د عشق

ورته به واچوی زاهد له مستی ډک لاسونه
بیا په سر شوی دی په بل رنګ سرودونه دعشق

لاس دی زما په لاس کی راکړه چی دی ورسوم
ماته څرګند دي هسکي ټيټي منزلونه د عشق

نن يي له ډیره افتخاره سر اوچت وينمه
چا چي په سر باندي اخستي تومتونه د عشق

دمينی اور دي مدام بل وي په ګوګل ګي زما
که مي منظور دچا په در شي دا سوالونه د عشق