دديدن خيرات

2020-09-21

نن دې سترګو کې د کوم شراب مستي ده
چې راغلې مې په زړه هســې سستي ده

ستا ترخې سپورې زما خوږې د نـــــــــــورو
ياره! دا څه محبت څنګه دوســــــــــــتي ده

ساقي ستا د منت بار په ولونــــــــــــه وړم
دا باده زما په لاس کــــــــې ((الستي)) ده

پيدا شوی له ازله يم سرلــــــــــــــــــوړی
د غماز غوندې مې کله زده پســــتي ده

دديدن خيرات ژرژر ويشه په خـــــــــــــوارو
د خير کار کې په کار هرکله چســـــتي ده

مبارک دې د ښکلا هستي تل اوســــــــه
راپه برخه تل مدام ماته نيسـتــــــــــي ده

ای د حسن زبردسته رحم بويـــــــــــــــه
د حافظ خواري د عمر زيردستـــــــــي ده