غزل

2020-09-21

پښتو مې نه ده ورکه پښتانه لاپه کې شته دى
درانده به نه شي سپکه چې درانده لاپه کې شته دى

ټپو کې دزلمو او د ترانو په زير او بم کې
حجرې ډيرې تودې دي ميلمانه لاپه کې شته دى

غوړيږي مې خزان کې چې د زړه د بن گلونه
دمينې ارمانونه مې ستا نه لا په کې شته دى

چې نه شم غړولى سمې سترگې درته گلي
تراوسه دې کاږه واږه باڼه لاپه کې شته دى

رسيږي به منزل ته تالا شوى قافلې
گينگړې خو دمجنون د کاروانه لا په کې شته دى

تازه به مې په اوښکو دا تا لا ترغى چمن کړم
اغيزې د سپرلي د بارانه لا په کې شته دى

راځى که تماشې ته مې دزړه د لاله زار
داغونه ډير د چا د بيلتانه لا په کې شته دى

د عشق دروغى جوړې گډ حلال لوگي يې خيجي
کباب پټۍ دا نې د لړ ما نه لا په کې شته دى