غزل

2020-09-21

د خداى حسن خلقت ته په سجدى شوې او که نه شوې
آي زړه پسې بهر له دايرې شوې او که نه شوې

د زړه له ډيره درده چې مى آه د خولې نه ووت 
راښکته له آسمان نه پريښتې شوې او که نه شوې

همدا د پښتنې ميني آثر وي اضطراب وي 
ته وګوره په واورو کې خولې شوې او که نه شوې

لږ راشۍ جنګ پرستو قدم ځاى په کې پيدا کړۍ 
راتنګې مو د کلي هديرې شوې او که نه شوې

خپل حسن خيژولې وې غرور د اسمان سرته 
راپريوتې ښيرې مې درپسې شوې او که نه شوې

تقدير چې مو ترمنځه جوړول تور ديوالونه 
رښتيا ووايه سترګې دې لمدې شوې او که نه شوې

عابد د مور دعاوو روڼ مشال ځان سره واخيست 
رڼا ورته د ژوند تورې تيارې شوې او که نه شوې