غزل

2020-09-21

غزل غزل يي سترګې کاږه واږه باڼه د سترګو پاسه 
ټومبلى ګل په شان يي زمـــــا زړه د سترګو پاسه

زه هره ورځ ترې يو غــــزل ته سترګې تورومه 
هغه ګدې هره ورځ دومره رانجه د سترګو پاسه

د چـــــا په رومـــــال آچوي ګــلان او ورته ژاړي 
زلــفان لکه مـــاران ورته پـــــراته د سترګو پاسه

سترګې يي اوس جــــنګ کې د بڼو ورول نه کړي 
يو وخـــت به يي کـــتار زړونه راوړه د سترګو پاسه

کــــه پيژني يي هم نه ورته کلکه غـــــاړه ورکړي 
خو نه ګوري ميلمه ته پښتاته د سترګو پاسه

ودانه دا ســـړى په مــا او تا باندې شکـــمن شو 
څه ډير يي يو او بل ته راکاته د سترګو پاسه