غزل

2021-04-05

همداسې اورې او یو څوک رایادوې بارانه 

کړم دې په چا پسې د ځان په شان ته طوې بارانه

 

د ډیرو حلکو به په زړو څوک اوروې بارانه 

ټک ټک دې خیژي څومره خوږ لګې د شپې بارانه

 

خوخ مې يي ځکه د يو چا په شان ته يي بارانه 

د چا تصوير  راته په څاڅکو کې  راوړې بارانه

 

ما به نو خود کړلې د اور غوندې لمبې بارانه 

تا چې وې کړې ګلابونو نه جامې بارانه