غزل

2020-09-21

زما د زړه په پرهرو دې اوبــه وشــيندلې 
اوبه اوبه شوم په اوبو دې اوبه وشيندلې

کړه دې خوشبو سره خوشبو ګډه نشه نشه يم 
ســــهار سبا په کشمالو دې اوبه وشيندلې

نور سوزيدمه د فراق اور مې و بل په وجود 
خه شوه چې راعلې په لمبو دې اوبه وشيندلې

راته دې کيښودلې سترګې په زړو زخمونو 
په مړاوې مړاوې ګلابو دې اوبه وشـــيندلې

ستا د ودان نه هعه ورځ درپسې ساه وتلې 
چې په ډولۍ څو جينکو دې اوبه وشيندلې