غزل

2020-09-21

تيــــارې نه مې را وباسه رڼا ته ليونۍ 
د ځان سره مې ونيــسه يو خوا ته ليونۍ

هوا راکړه اوچت مې کړه هوا ته ليونۍ 
بو مې ځه د سترګو لوي دنيا ته ليونۍ

سبا خبرې کيږي به سبا ته ليونۍ 
د اوس خبرې ولې پريږدې بيا ته ليونۍ

چې ولې به تاړه ما په رومال باندې خپل سر 
اوس مې هم ويلې نه دي چا ته ليونۍ

چې رامې وړي همزولي ګلان ما ته ليونۍ 
چې تورې کړي همزولې سترګې تا ته ليونۍ

ودان په بارانه شپه درنه عواړي او که نه ؟ 
ودې نيسه عوږ د زړه درزا ته ليونۍ