څنګه به سپرلي شم

2020-09-21

د شنو سترګو رګ دې راکړه

چي ژوندی شم

کنه

څنګه به سپرلي شم