تړلي لا سونه

2020-09-21

چي له شرمه تکه سر شي

زه پوهېږم چي څه وایي

پېغلتوب دپ راته ټوله کیسه وکړه

خو ارمان دی

چي حا لاتو مې تړلي

د ځوانۍ دا شوخ لا سونه