ویره

2020-09-21

زه مي د قبر شناخته خپله لیکم

ځکه ډاریږم چي دوخت له وېري

زما ژوند لیک به

پښتو ونه لیکي