زما تصوير

2020-09-21

زما تصوير هم په اوبو کې
ستا تصوير هم په اوبوکې
زه يوازې درته ګورم
ته مې اخلې په لاسو کې
شين منګی دې ځواني مرګ شه
زنداني دې کړمه ولې  ؟