ډالۍ

2020-09-21

تابه دعا کوله

چي خداي دي ماته کړه د زړه هنداره

راشه

قسمت په کاڼو ویشتي ده ،اوس روغه نه ده

دا فغاني کمیس ټبر ته دي

ټو ټي یو سه