هېر او ياد

2020-09-21

نيا مې مړه ده
ما نه دې هېرې د دېوانو ښاپېريو کېسې
کوڅه کې پروت دی يو پړونی
او څو پلنې د موټرو د ټايروونو کرښې