سپين فصل

2020-09-21

سږ مې له خدايه دغه فصل داسې سپين غوښتی دی
لکه د ستورو لوی سيند
لکه دا ستا د پاولۍ داره کميس  مسته پړکېدلې لمن
لکه د شا دوشمشېره د زيارت سپينې کاغذي کوترې
سږ مې د ا فصل سپين تک سپين غوښتی دی
خو نه د ځان لپاره
زه نور د واورو سړي نه جوړوم
د يخمالک او برف جنګۍ وختونه تېر دي رانه
تاته برفي نه دروړم
خو سږ دا فصل بيا هم سپين غواړمه
وچو ويالو لپاره
خړو باغو لپاره
د يو شين فصل د راتلو لپاره