ښاغلي عبدالهادی هادي شعرونه

ښاغلي عبدالهادی هادي شعرونه

دامندر کـــــــــــــه کــلیسا دي که جوکات

یــــــــــــــا اور تـون دی که د میني خرابات

بیل بیل وردی، ستا د کور په لوری مات

لــــــویه خدایه، هري خواته دي ستا ذات