غزل

2020-09-21

د درویش دراني له یوه شعر نه په الهام

زمونږ وطن ته لوګي مخکې،رڼا وروسته راځي
اول ژړا وي فرياونه،خندا وروسته راځي


وسلې راوليږي او غلي راته ووايې چې:
د ډوډۍ غم مه کوئ،دغه سخا وروسته راځي*


هغه سپوږمۍ ده،خو سپوږمۍ غوندې تنها نه راځي
تر مخ يې ډار د بيرته تلو وي او دا وروسته راځي


په کومو ګلو به ستا مينه ماتومه ګلې
سپرلي راځي،خو وايې ښکلې تر تا وروسته راځي


د تسبو لړ نه يوې ښکلې ته  اميل جوړي
لمونځ قضاء کيږي،نيت تړئ چې ملا وروسته راځي


يتيم ماښام پورې په خاورو کې لوبيږي وايي:
يوازې نه ځمه خپل کورته،بابا وروسته راځي


دوی وايې وکړئ ګوزاره له ښامارانو سره
ډير زورور دي،کوه طور نه امساء وروسته راځي


1383/1/16
وزير اکبر خان مينه - ازادۍ راډيو