يو غمی د سيند په تل کې

2020-09-21

يو غمی د سيند په تل کې رانه ورک شو
نه پوهيږم په څه چل کې رانه ورک شو

اننګو کې دې زما د کتو فصل
ټوکيدلی و،په ګل کې رانه ورک شو

يو شين خال به مې نمانځه هميش په زړه کې
ستا خواره واره اوربل کې رانه ورک شو

د شانې خوله کې زما ارمان نيمګړی
د هغې د زلفو ول کې رانه ورک شو

د نيرون* په هوسونو کې لاهو شو
خوږ کابل مې په کابل کې رانه ورک شو

 

681382
پکتيا،زرمت-اسلامخيل