دخندا فصل

2020-09-21

ښکلي راشي زموږ زړونه یوسي ولاړ شي
بس له سترګو مو خوبونه یوسي ولاړ شي

مودې وشوې له کوم خوانه را الوتي
ارمانونه مو بادونه یوسي ولاړ شـــي

دخندا فصل له شونډو زموږ لو کړي
ستا له زلفو نه ګلونه یوسي ولاړ شي

له غرض نه ډک لاسونه را اوږده شي
زموږ له منځه باورونه یوسي ولاړ شي

ساندې راوړي په بدل کې دخوښیو
بس سندرې غزلونه یوسي ولاړ شي

له کوم خوا به داسې څوک را پیدا نه شي؟
چې مرمۍ او ټوپکونه یوسي ولاړ شي

خبیثه ارواوې ګرځي په وطن کې
زموږ له شپونه سحرونه یوسي ولاړ شي

دسحر وږمې په سرو غوټیو راشي
ستا له شونډو نه خوندونه یوسي ولاړ شي

2/5/1379
زرمت – اسلام خیل