دپاريال خوبونه

2020-09-21

يم ستومانه بل ديار کې ستا شين خال په خوب کـــې وينم
 
چـــيرته خــــړو اوبـــــو وړی هغه لال په خوب کــــې وينم
 
بيګــــا شپه مـــــې ستا لـــه غـــــمه بيا دچـرسو چـــلم ډک کړ
 
د زړې کــــلا له بامــــــه زري شـــــال په خـــوب کـــې وينم
 
لــــه دوبۍ تـــر هندوستانه ، ســــتا ولورمې پـــوره نه کړ
 
دپنجاب ګـــــرميو وسوم،تيرمــــهال په خوب کـــې وينم
 
آبا تـــــير نه بوړی کــــوز کړي، دخـــوښۍ ډزونه وکـــړي
 
ستا يې مالګه وي راوړې،شين دسمـــال په خـوب کې وينم
 
لاس دې ســـــره وي په نکــريزو،په پيکــي دې دړۍ پورې
 
چې مې سترګې سره ورشي،بس پاريال په خوب کې وينم
 
چـــې ويده شم راشي کــــيني توتکــــۍ اروا مــــې سر ته
 
رانه ژوند دمينې غواړي، هسې خيال په خوب کې وينم
 
ژونـــــد نشه دی، کــــه يوخوب دی؟ که دمينې ازموينه ؟
 
مــــــودې وشوې بـې ځوابه دا يوسوال په خوب کې وينم
 
پکتيا – زرمت # پاريال : په غزني اودپکتيا او پکتيکا په ځينوسيمو کې هغې پردې ته پاريال وايي چې دواده په لومړۍ شپه يې ناوې ته دخونې په کونج کې جوړوي ، په ځينو سيمو کې ناوې دری شپې په دې پرده کې ناسته وي. # دړۍ: دناوې په اوربل او زلفو يو ډول ګلدار ښکلي کاغذونه ټومبي