دابو په اينه کې

2020-09-21

اوس مې شعرونو ته الهام داستاله سترګو اخلم

د جــــــبر ائیل د خولې کلام دا ستاله سترګو اخلم

داستا له سترګو بهر ویښ یم، لکه ستوری پاتې

درځــــم خـــــوبـــونه ناتمام داستا له سترګو اخلم

داستا د ناز په توره مړیم، سترګي خلاصې پاتې

چــــې په ځیر ګورم انتقا م دا ستا له ستر ګو اخلم

چـــــي یـــو ځل و ګوري په مینه ، مینه ،مینه ماته

ګـــــلــې !همدغه یو انعام داستا له سترګو اخلم

پـــــــه ایــنـه کې د ابو دې تصویر ورک شو رانه

د مینې ژوند ته مې مرام داستا له سترګو اخلم

پــــه یـــوه ورکه پسې وخت لټوم، نه یې مو مم

کله سحر ،کله ماښام داستا له ستر ګو اخلم