دمینې پته

2020-09-21

اوس مې هنر د هیرولو زده دی
اوس د احساس په خوښه نه ځم چیرته
اوس که په مخه باندې راغلې چیرته
درته به ښه وګورم
سترګې به ستا سترګو کې ډوبې کړمه
له ښکلو سترګو به دې وپوښتم ،
                                       د مینې پته
که مې ونه موندله
زړه ته به ووایم داهغه نه ده،
                                 هیره یې کړه
ژر به دې هیره کړمه
او نور به شپې ستا په یاد نه روڼوم
اوس مې هنر دهیرولو زده دی
اوس د احساس په خوښه نه ځم چیرته !!!
                                 ۳۰/ ۱۰ / ۱۳۸۷
                             وزیر اکبر خان مینه
                              لمر ټلویزیون