خو ته مې ونه لیدې

2020-09-21

ستا مستانه خندا مې غوږ ته راغله
ښه ورته غوږ شوم ،
                           ماته بل ډول وه
ستا دپښو ښکالو مې هم واوریده
زما په لوري را روانه شولې
بیا دې زما لاس پخپل لاس کې ونیو
ظالمې ډیر دې ټینګ کړ
زه مې دلاس په درد ونه پوهیدم
څه خو دې ووې ،
ما هیڅ وانه وریدل
بیرته روانه شولې،
                           ولاړې رانه
ما سترګې و موښلې
              خو ته مې ونه لیدې !!!


۹/ ۳/ ۱۳۸۵
وزیر اکبرخانه مینه
ازادي راډیو