غزل

2020-09-21

نن خو لکه خوب په شنه سهار کې راته یاد شوې
غره غوندې ښایسته یې او په ښار کې راته یاد شوې

پورته مې بل ګام د میکدې په لوري نه کړو
مسته یاره ته په نیمه لار کې راته یاد شوې

توره شپه ده ستوري مې په سترګو کې غړیږي
اخ روښانه لمره ! په غبار کې راته یاد شوې

څوک ؤ ، رانه هېر دی اوس ، خو دومره راته یاد شي
ناست وم د یو چا په انتظار کې راته یاد شوې

بیا دې د جبین خال ته ورکړی نوی رنګ دی
بیا چې دخپل زړه په لاله زار کې راته یاد شوې