غزل

2021-10-19

د ظلم د بلا کیسه بیخي ډېره اوږده شوه

ځان بل کړئ څراغونو شپه بیخي ډېره اوږده شوه

 

چې سترگې مې پرانیستي را له غاړې دی رنځور ژوند

زما د زنکدن شیبه بیخي ډېره اوږده شوه

 

اخر مو دریمگړی شو د وینو سین تر منځه

بل چا مو نه غوښت خیر، جگړه بیخي ډېره اوږده شوه

 

تاریخ څه دی؟ تکرار داستان د یو او بل د محوې

د فلم دا وحشي صحنه بیخي ډېره اوږده شوه

 

په مهر به دې کله مات کنگل د سردمهرۍ شي؟ 

ساړه مړه کړو په خدای، څیله بیخي ډېره اوږده شوه

 

درمله نوې مینې ته دې زړه دی او که نه دی

غزل دې بایلود سوز دمه بیخي ډېره اوږده شوه