غزل

2020-09-21

چې هره ساه کې مې د تاندو نغمو شور ښکاري
لکه سپرلی د زړه په دښته مې څوک خور ښکاري

که قتلوي مو ستا قاتل نظر په هره شیبه
مونږ ته بیا هم ګرانه طبیب ښکاري ټکور ښکاري

چې مې شرنګیږي تورې تورې زولنې په پښو کې
د چا د تورو زلفو تورو سترګو تور ښکاري

ستا په مسکیو اننګو کې نن د مهر خوله
ښکلیه دا څنګه د ګلونو منځ کې اور ښکاري

ماته چې هم پکې اختیار د یو قدم نشته دی
په زخمي زړه کې مې د کوم کبرجن کور ښکاري

هغه  درمل چې بې له خدایه چاته نه ټیټیدو
اوس یې دنګ سر په هره لاره کې نسکور ښکاري