د ښاغلي درويش روښان شعرونه

د ښاغلي درويش روښان شعرونه