غزل

2020-09-21

ته يې زما نه کړې زما په ارزښت نه پوهېدو
ستنه که ډيره د سات ودرېده وخت نه پوهېدو

اوس دې په خپل مړوند فرياد د شوګيرو نه کوي
ما ورته ډير ايخې د زلفو بالښت نه پوهېدو

ډيرو همفکرو يې ټيټ شوې خپل سرونه راوړه
هغه باچا شو چې د ملک په جوړښت نه پوهېدو

پريږده چې اوس راپسې ځان په دواړه مخه وهي
ما ورته ډير اوی کمبخته کم بخت نه پوهېدو

په تاريخونو کې يې ټول خلک اتل يادوي
هغه قاتل چې د خپل قام په ارزښت نه پوهېدو

خپلو لفظونو يې توهين کوو دروېش روښانه
زما نقاد زما د شعر په نوښت نه پوهېدو