غزل

2021-05-22

د امن روژه دارو يوه ګناء راسره وکړئ

د فکر اذانونه دي دعا راســره وکړئ

 

کارغانو د نړۍ مو په لاشونو لوبې وکړې

ماتم په خپل وجود وکړئ ژړا راسره وکړئ

  

د جنګ ټيکداران په جنتونو کې اوده دي 

راپاڅۍ پښتنو د امن غلا راسره وکړئ

  

مودې وشوې چې زړه مې د وطن د درده تنګ دى 

يارانو يوه شيبه نيمه خندا راسره وکړئ

 

د صبر او د زغم مهر يې هيچا ادا نه کړو ؟ 

د سولې ناوې غواړي چې نکاح راسره وکړٸ 

 

د پايي ټکى جنګ ته ږدو که نه درويش روښانه؟

د امن فريښتې راځي صلاح راسره ٶکړئ