غزل

2020-09-21

څه بل شانې ښايسته يې د کـنعان خو چرته نه يې؟
يه ښـــــکليه د يـوسف د خانـــدان خو چرته نه يې؟

ګلابه په بڼو دي د سفر سـتـــــوماني ښـــــــــــکاري
زما د زړه په دهــــشتو کې روان خو چرته نـــه يې؟

يولس واړه ستوري په سجـــــــده درته پراته دي،
په سر د زلېخې ښــکارې اسمان خو چرته نه يې ؟

په زړه پورې دي نيســــم غېــــــږې غېږې سورتونه
ارواح مې پې سکون مومي قران خو چرته نه يې؟

خبر يې؟ پېــــښور د ســــترګورو پېــــغلو ښار دى
هلکه څومره ښــکلى يي افغــان خو چرته نه يې؟

چې شعر دي د خپل قام د مينې زېږنده چينه ده
لالـــيه ته هغه دروېش روښــان خو چرته نه يې؟

يادګېرنه ـ په دې يو بيت کې خاص اتل افغان ته اشاره ده