غزل

2020-09-21

پرکاله بې خودي ده هر منظر راباندې ګرځي
يو ښکلى مې په مخ وهي او سر راباندې ګرځي

کيداشي په دې ښار کې د خالـــونو خزانې وي
د شــپې اوراورکي راځي او بر راباندى ګرځي

بينا يو د غمي غمي قــيمـــت راته ښکاره دى
ړانده يو د لعلونو سوداګــــــــر راباندي ګرځي

ګرم نه يي که په سترګو کې دي مړاوى مړاوى اوړم
په مونږ د زلفو سورى نشته لمر راباندى ګرځي

د جنګ د لمبو تاو مې د مزغو نه پورته کيږي
د امن د کونــترى مات وزر رابانـــــدى ګرځي

ګلاب ومه دروېش روښانه پاڼې پاڼې تويوې شوم
يو ښکلي د خپو لاندى کړم اکثــر راباندې ګرځي