غزل

2020-09-21

ورک شوي لاس ګورمه هر يو در په سترګو وهم
د يو خالي مکان پريوتې ور په ستــرګو وهم

ستا د ګړنګ ګړنګ قامت نه ماتې خپې راوړمه
خو خپل الوت کوم د زلفو غر په سترګو وهـم

زما د اوښــــکو په چپو کې مات غمي راوليږي
زه چې تې لاندې شم هغه کمر په سترګو وهم

ستا هغه ننګ چې زه په مينه کې بيلات نه منم؟
ستا هغه ننګ چې زه مې خپل دلبر په سترګو وهم؟

زه د چا خوله په مقدسه نامه نه خوځوم
زه د لالي د زړه بند شوئ ور په ســـترګو وهم

د خپل درويش روښان د فکر قد ته ورسيدم
ستوري په زمکه ږدم سپوږمې او لمر په سترګو وهم