غزل

2020-09-21

کردار د خپل ښايست دې ائينې ته مخامخ کړي
نو بيا دې خپلې سترګې تماشې ته مخامخ کړي

د دې پردې په شا باندې يو بل کردار روان دى
خو څوک شته چې تصوير يې نندارې ته مخامخ کړي

زما د ژوند قاتل په خپل ايمان دومره مظبوط دى
چې وژني مې نو مخ راله قبلې ته مخامخ کړي

دا څوک دى چې د خپل کور ديوالونه پې رالويږي
دا څوک دى چې ساګانې دروازې ته مخامخ کړي

د دې وحشت روستي جزيات هم دا دي خبرياله
چې هر افغان دې خپل لاش ستا کېمرې ته مخامخ کړي

د خپلې خون بها ګواه لرې درويش روښانه ؟
قاضي چې دي د خپل مرګ فېصلې ته مخامخ کړي