غزل

2020-09-21

دومره ډير تنګ کړمه دنيا په اوازونو باندې
اوس چې روان يمه نو لاس ږدم په غوږونو باندې

څومره ګردونه د دې ښار په ائــينو پراتــه دي
څوک په کې نه پيژني يو بل په مخونو باندې

عجيبه نه ده که پردي ډول ته مې لاس واړول
مونږ څه اختيار لرو په خپلو اندامونو باندې

د محبت بې روخې څومره تنــــــــها کړې يمه
نه مې په ور راوړي څوک نه په دېوالونو باندې

هغې ته اوايه چې خوب دي هره شپه تختوي
نو بيا مې څه کوې په دومره تصويرونو باندې

زما د قام ضمير ژوندې نه دى دروېش روښانه
دا چې کارغان يي کوي لوبې په لاشــونو باندې