غزل

2020-09-21

لپه رڼا يې ډيوه ډيوه يې
د زړه نه څاڅې په مخ خوره يې

ما وى چې ولې مېکده خوځي
ښه ته نشه يې دا ته نشه يې

نازک بدنې په ښار کې ګرځې
نازک صورته فتوه فتوه يې

نه چې ما څه وى ښه ښه راياد شو
څه سپينه سپينه ېې پسته پسته ېې

په پټو سترګو راته خداى ښايې
د سحر مونځ يې اوږده سجده يې

زما لاسونه مزدورې سخت کړل
ته څومره نرمه يې ته څه پسته يې

د بنګړو شور دى دروېش روښانه
تهجود قضاء شو ته لا ويده يې