غزل

2020-09-21

امريکن خليل ذاد ته ډالۍ

د دريم عالمي جنګ ړومبې حصه ده ډرامه ده
دا سوله د يو بل فلم صحنه ده ډرامه ده

دا پير چې د مجبورې ډمې لوڅ هوس پرست دی
دا پير بيا په خلوت کې فريښته ؟ ده ډرامه ده

روانه کربله به د يزيد په مرګ ختميږي ؟
او توره د حسين په وينو سره ده ډرامه ده

چې قد يې د کردار نشته او فکر يې غلام دی
په لاس کې د هغه سړي تمغه ده ډرامه ده

بې درده تماشګير يې په ويرژنه ادا مست دي
زما اولس د ډمې تماشه ده ډرامه ده

په يو جمات کې يو خوا جنګ زپلې سوالګر ژاړي
او بل خوا د جهاد په نوم چانده ده ډرامه ده

جهاد په مقدسه ژبه ګونګ ! درويش روښانه
سړيه د شکسپير افسانه ده ډرامه ده
 
يادګيرنه٠ شکسپير برطانوي مشهور ډرامه نګار