د اغلي سهیلا حسرت نظیمی شعرونه

د اغلي سهیلا حسرت نظیمی شعرونه

 تا غـــزل غــــــزل بللم اوس په ژبــــــه درته خپور يم

تا چمن  چمن  بللم اوس شين شوی دې په كور يم