غزل غزل

2020-09-21

تا غزل غزل بللم اوس په ژبه درته خپور يم
تا چمن  چمن  بللم اوس شين شوی دې په كور يم

ما چوپتیا ده ماته کړې ما نڅا ده ګډه کړې
تا مي شرنگ او زوږ غوښتلو ګوره څنګه اوس په شور يم

په کټ کټ خندا راپاڅم تا چې وګورم په خوب کې 
بيا په زړه باندې سوځیږم يا خو ناسته په يو اور يم

چې غلچک دې چیرې ګورم ، یا دې لولم په غزل کې
رنګ د خپلې مينې وینم يا په زړه دې پروت انځوریم 

چې دې نوم په شونډو واخلم ، زما غزل په خیالو رنګ شي
سر تر پایه راته ګوره، زه د مینې ډک یو شور یم

څه تیارې دې غځیدلې، پر رڼاوو پابندي ده
دتیارو په دې څله کې، د رڼا ورکړی پور یم

09.01.2013