غزل

2020-09-21


اوریدلې افسانه مې له ناکام زړه نه وه سمه
چی به مینه چیری نشی بریالی په یوه تمه 

سوزیدا او کړیدا لری لوګی یی پورته کیږی
چی مین شی زړه بیا واوړی د بیلتون په هزارغمه

څومره لیرې فاصلې شې څومره وخت په اوږدیدو شی
 د دوو تنګو زړونو منځ کی دا بیدیا شوله له کومه

دا زمان په تیریدو دی زړه آرام به خپل بیا مومی
ګل به خپله ژړا کاندی چی جدا شی له شبنمه

دغه لوبې به ختمیږی تاته هیڅ نه پاتې کیږی
بیا ارمان ارمان به ستا وی زړه به ډک وی له ماتمه

08.08.12