ولې تښتي

2020-09-21

 

عشق كي يې چې څومره تغافل كړم رانه وتښتي
دې كې څه راز نغښتی چي يې ښكل كړم رانه وتښتي

ويښه راكې بيا ها پخوانی ويده سندره كړي
سر چې يوه نغمه لكه بلبل كړم رانه وتښتي

خړه خړه وريځه شم تر سر پورې يي ورسم
نم یې په  باران  چې کوږ كاكل كړم رانه وتښتي

زما په مينه خاندي، ورته ټوكې او ټکالې وي
ټينگ چې ورته ځان لكه بابل كړم رانه وتښتي

كله ورته ګل كله ګلاب د ښايسته بڼ يمه
ځان چې ورته پاڼې پاڼې ګل كړم رانه وتښتي

داسې د زړګي پټو پردو كې مې نغاړلی وي
خلاص چې ورته شرحه شرحه دل كړم رانه وتښتي

د ۲۰۱۳ کال د مارچ دمیاشتې دریمه