راستي

2020-09-21

 

دا په مینه چې ځوریږم، دا د عقل یوه نیستي ده
دا د میو نشه نه ده دا د مینې بد مستي ده

دا نن ورځ چې ماښام شوې دا د مستو ستورو شور دی
دا د ویر تاریکی نه ده تورتمونو کې هستي ده
 
دا چې سترګې خوني شوې دا د غم له اوښکو نه دي
دا د مینې پورته اوج دی دا زما بت پرستي ده

د جفا اثر یی نه وو د وفا هنر یی زه وم
لا په تن کې چې خوځیږي دا مې خدای سره راستي ده

چې یې ستایم چې یې لمانځم دا د کوډو اثر نه دی
دا سجده  زما د ننه راسره له الستي ده

د ۲۰۱۳ کال د اپریل د میاشتې دوولسمه
جرمنی