زما سهار

2020-09-21

 

ته مې سهار يې له خوبونو راويښيږم په تا
ته مې رڼا يې له تيارو نه راخوځيږم په تا

لمر د سهار، نم د باران، قوت د زړه يې زما
زه تازه كيږم، زرغونيږم، آباديږم په تا

د زړه جمال  دې راته حسن كې هميش څرگند شي
لا هره ورځ تر بلې ورځې مينيږم په تا

كله خنجر شې كله زړه باندې مرحم لگوې
زه ټپي كيږم وژل كيږم ژوندۍ كيږم په تا

شيبې د وصل ته دې لاس په دعا ناسته يمه
زه اوبه كيږم، ويلې كيږم او ژړيږم په تا

د ۲۰۱۳ کال د نوامبر شلمه